Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Informatie Westlandpeppers
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op (elektronische) afstand aangaat met ons, Westlandpeppers;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer/Westlandpeppers: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Informatie Westlandpeppers
Westlanspeppers Innovation BV.
Westlandpeppers BV
Burgemeester Crezeelaan 44A
2678KZ De Lier
0174-521876
Westlandpeppersinfo@gmail.com
KvK-nummer: 57764395
Btw-nummer: NL852726466B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Westlandpeppers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Westlandpeppers en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Westlandpeppers zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigste is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bestaat vooral uit (verse) natuurproducten en dit heeft allemaal een bepaalde houdbaarheid, zie product specificatie en/of FAQ pagina voor deze informatie.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt.
3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wij maken gebruik van waarheidsgetrouwe afbeeldingen, waarop de consument een goede weergave krijgt van de producten. Kennelijk vergissingen of kennelijke fouten binden ons niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren/grootte exact overeenkomen met de echte kleuren/grootte van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar-voor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• De wijze waarop de consument kiest voor een bepaalde soort en/of kleur van het artikel.
– Deze informatie kan de consument allemaal vinden bij de product specificaties en/of FAQ pagina.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst met Westlandpeppers komt tot stand wanneer de consument zijn bestelling op de website van shop.westlandpeppers.com heeft geplaatst en de elektronische orderbevestiging heeft ontvangen. Ook kan er via de mail of telefonisch een overeenkomst met Westlandpeppers tot stand komen.
2. De consument heeft het aanbod langs elektronische of telefonische weg aanvaard, wij bevestigen langs elektronische weg door middel van een orderbevestiging de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument en kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ontbinden van de overeenkomst kan uitsluitend via de e-mail Westlandpeppersinfo@gmail.com.
3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De consument kan bij de product specificatie, Algemene Voorwaarden of op de FAQ pagina de volgende informatie lezen/vinden:
a. ons bezoekadres waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, zie artikel 6;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, zie artikel 9;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan de consument hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
6. Westlandpeppers houdt het recht bestellingen te weigeren of tot een andere oplossing te komen, wanneer;
a. producten op de site overduidelijk verkeerd zijn geprijsd als gevolg van typefouten en dergelijke, zie artikel 8 lid 3.
b. bestelde producten tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn.
c. de voorraad van producten met een speciale aanbieding is uitgeput.
d. opgegeven contact- en afleveringsgegevens, zoals telefoonnummers, of e-mailadres of afleveradres, niet blijken te kloppen.
7. Indien wij de overeenkomst niet accepteren of een andere oplossing willen aanbieden, komen wij binnen 48 uur met een reactie (uitgezonderd weekend bestellingen), zie artikel 10 lid 8.
8. De administratie van Westlandpeppers geldt als bewijs van de door de klant aan Westlandpeppers verstrekte opdrachten, gedane betalingen en verrichte leveringen. Westlandpeppers erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de consument dit eveneens.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Alle producten, behalve accessoires zie lid 2, kunnen niet retour worden verzonden. Gezien de aard van de producten is het voor de voedselveiligheid en hygiëne niet verantwoord om de producten retour te zenden. Dit komt omdat de producten (vers) voedsel zijn. Indien de consument niet tevreden is met de ontvangen producten of de verkeerde producten heeft ontvangen, zie lid 3 voor verdere acties. Uitsluiting van het retour sturen van producten gebeurd omdat de producten:
a. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
b. snel kunnen bederven of verouderen;
2. Producten die retour kunnen worden verzonden zijn de producten die in de webwinkel onder het kopje Accessoires staan. Deze producten kunnen retour worden verzonden indien de producten niet zijn gebruikt, i.v.m. de hygiëne van de producten.
3. Indien is aangetoond dat de producten niet overeenkomen met de overeenkomst, dient dit aangetoond te worden door de consument met een goede foto van de beschadigde of verkeerde producten. Als dit het geval is zullen wij de desbetreffende producten geheel of gedeeltelijk vervangen door middel van een nieuwe gratis zending of een gehele of gedeeltelijke credit.
4. Als de consument gebruik wil maken van het recht genoemd bij lid 3 dient de klant dit binnen 1 werkdag, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Westlandpeppers via de e-mail Westlandpeppersinfo@gmail.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van lid 3 dient de consument het zoals bij lid 3 genoemd een duidelijke foto te sturen. Het product kan niet retour worden gestuurd, gezien het aard van de (vers) producten (voedsel). Het is niet voedselveilig om de producten retour te zenden.
5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.
6. Wij behouden het recht om vergoeding te weigeren van beschadigde producten op basis van de foto’s of geretourneerde producten, wanneer het product aantoonbaar is beschadigd door de consument.
7. Beschadigde producten zullen door de consument zelf moeten worden weggegooid.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een gedeelte of het gehele bedrag terug krijgt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat dit in overleg is afgesproken, na het ontvangen van de foto’s genoemd in artikel 6 lid 3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalrekening/methode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalrekening/methode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – De prijs
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro’s. De prijzen genoemd bij de product specificaties zijn exclusief de bezorg/verwerkingskosten. Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorg/verwerkingskosten in rekening gebracht. Deze be-zorg/verwerkingskosten worden per land beschreven op de FAQ pagina.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type – en zetfouten. Voor de gevolgen van type – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij type – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
1. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Voor de accessoires geldt een garantietermijn van 2 jaar. Op alle overige producten, vers & gedroogd zit geen garantietermijn, omdat dit voedsel is.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan ons gemeld te worden via de e-mail Westlandpeppersinfo@gmail.com. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, zie artikel 6 voor welke producten wel en niet retour kunnen worden verzonden.
4. De garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. Westlandpeppers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. Speciale wensen dienen door de consument opgegeven te worden in het bestelscherm bij “Opmerkingen”. Hier kan de consument informatie en/of opmerkingen bij de bestelling invullen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, bij invullen van de gegevens. De consument staat zelf in voor de juistheid en volledigheid van zijn contract- en afleveringsgegevens.
3. Westlandpeppers biedt de bestelling na completering aan bij de pakketdienst DHL. De consument krijgt van DHL bericht met een trackcode zodat de bezorging gevolgd kan worden. De consument kan ook via ons een trackcode opvragen. DHL is verantwoordelijk voor de bezorging van de be-stellingen wij zijn dus niet aansprakelijk op een te late levering, indien problemen kan de consument contact opnemen met ons, er kan dan gekeken worden naar een oplossing.
4. Westlandpeppers is niet verantwoordelijk voor e-mailinstellingen van de consument die e-mails van DHL en Westlandpeppers als spam aanduidt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal Westlandpeppers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
7. In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal Westlandpeppers het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Als Westlandpeppers een gedeelte van een bestelling niet kan leveren, bijvoorbeeld doordat het product nog niet geoogst of aangeleverd is, nemen wij contact op met de consument. De consument kan er in dat geval voor kiezen de bestelling te annuleren, dan wel een levering te krijgen zonder de betreffende producten. De consument kan er ook voor kiezen om deze later gratis in een tweede zending geleverd te krijgen. Bij annuleren van de order zal Westlandpeppers binnen een week de factuurwaarde aan de consument vergoeden. Dit gebeurt altijd in overleg en alleen in goedkeuring met de consument.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Westlandpeppers tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Westlandpeppers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling
1. Betaling moet direct na afronding van de bestelling via website zijn voldaan. Er is een keuze voor betaling via I-Deal, PayPal, Sofort, MisterCash of een bank overboeking. Verwerking van de bestelling begint na ontvangst van de betaling. Zonder betaling versturen wij geen bestellingen.
2. Indien gekozen voor betaling via bank overboeking, direct het desbetreffende bedrag over te maken naar onze bankrekening. Gelieve het bestelnummer te gebruiken als betalingsreferentie. Voor deze betaalmogelijkheid brengen wij €2,95 aan administratie kosten in rekening. De bestelling wordt pas verwerkt zodra wij de betaling hebben ontvangen.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onver-wijld aan ons te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Westlandpeppers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via Westlandpeppersinfo@gmail.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Westlandpeppers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Een klacht schort de verplichtingen van Westlandpeppers niet op, tenzij Westlandpeppers schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Westlandpeppers, zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen of het betreffende bedrag crediteren.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Westlandpeppers en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Wanneer zich een geschil met de consument voordoet, zal Westlandpeppers zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
– Westlandpeppers is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de op de website en eventuele gelieerde websites weergegeven gegevens, alsook voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (publicaties op deze) webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ook voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de consument en Westlandpeppers, kan Westlandpeppers niet aansprakelijk worden gesteld.
– Deze bepaling geldt niet indien aantoonbaar is dat dit opzet was of aan duidelijke nalatigheid van Westlandpeppers ligt.
– De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Westlandpeppers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Tevens behoudt Westlandpeppers zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de privacyverklaring te wijzigen.

Productbeoordelingen/reviews
– Voor de productbeoordelingen/reviews die consumenten geschreven hebben, geldt dat dit een persoonlijke mening van de betreffende schrijver is, en dat Westlandpeppers dus niet automatisch achter de inhoud van deze berichten staat en derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan is. Westlandpeppers behoudt zich het recht voor teksten die niet ter zake doen, kwetsend en/of discriminerend zijn van de website te verwijderen.
– Hoewel Westlandpeppers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Westlandpeppers niet aansprakelijk voor informatie/reviews en/of berichten die door gebruikers op de website worden geplaatst.

Foutieve informatie
– De op de website weergegeven gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Mochten er aantoonbaar verschillen tussen de informatie op de website zijn en de ervaring van de consument, stellen wij het, hoewel aan de informatie op de website geen rechten ontleend kunnen worden, zeer op prijs als je ons dat zou willen melden.
– Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dat een afbeelding niet bij een product hoort of dat er bij een product een afwijkende, hetzij oude, hetzij nieuwe, verpakking getoond wordt. Ook hiervoor is Westlandpeppers niet aansprakelijk.

Medische aansprakelijkheid
– Westlandpeppers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische problemen die het gevolg kunnen zijn van gebruik van producten in combinatie met medicijnen of allergieën. De consument dient zelf alert te zijn op productinformatie die van belang is voor zijn/haar gezondheid. Sommigen van de door Westlandpeppers verkochten pepers/sauzen zijn extreem heet en dienen zorgvuldig verwerkt/gegeten te worden.

Externe (hyper)links
Eventuele (hyper)links in vooral de weblog (westlandpeppers.blogspot.nl) en andere sites/sociale media zoals bijvoorbeeld de Facebook pagina kunnen leiden naar websites buiten het domein van Westlandpeppers. Deze zijn geen eigendom van Westlandpeppers, maar zijn louter ter (aanvullende) informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website/blog/sociale media van Westlandpeppers. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websi-tes van derden. Daaruit volgt dat elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Westlandpeppers worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Privacybeleid

Privacybeleid Westlandpeppers

https://shop.westlandpeppers.com/nl/

Over ons privacybeleid 

Westlandpeppers geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Westlandpeppers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30-06-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware 

WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Buro Staal. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Buro Staal heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Buro Staal is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting 

Buro Staal
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Buro Staal. Buro Staal verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Buro Staal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Buro Staal is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten 

Zoho Campaigns
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Zoho Campaigns. Zoho Campaigns zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Zoho Campaigns beveiligd opgeslagen. Zoho Campaigns maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Zoho Campaigns behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

SurveyMonkey
Wij maken voor het versturen van enquêtes gebruik van de diensten van SurveyMonkey. SurveyMonkey zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en wij zien niet van wie welke ingevulde enquête is. Dit betekend dat alle informatie (namen, e-mailadressen, IP-adressen en aangepaste gegevens van de respondenten) zijn uitgesloten in de enquêteresultaten.

Payment processors 

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek 

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden 

Exact Software
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Westlandpeppers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Westlandpeppers. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com.

Cookies 

Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u bent ingelogd te blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek uw wachtwoord opnieuw in te typen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heb geplaatst, te onthouden indien u dan de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt. Ook wordt op deze manier uw taalvoorkeur onthouden.

Social media

Wij maken gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter en Pinterest ingezet. Westlandpeppers heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen.

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Westlandpeppers
Burgemeester Crezeelaan 44a
2678KZ De Lier
Nederland
T: 0174-521876
E: westlandpeppersinfo@gmail.com