Privacybeleid Westlandpeppers
https://shop.westlandpeppers.com/nl/

Over ons privacybeleid
Westlandpeppers geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstver-lening van Westlandpeppers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/10/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande ver-sies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gege-vens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, wel-ke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting ge-kozen voor RB Creations. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. RB Creations heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. RB Creations is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om ver-lies van data te voorkomen.

WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in beheer bij RB Creations. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze bevei-ligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wacht-woordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
RB Creations
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van RB Creations. RB Creations verwerkt persoonsge-gevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij meta-gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. RB Creati-ons heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoor-loofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. RB Creations is op grond van de overeen-komst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgege-vens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp be-houdt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstver-lening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corrup-tie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons post-vak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (ge-anonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inscha-kelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Exact Software
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw per-soonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Software gebruikt uw persoonsgege-vens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gege-vens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en be-sturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Westlandpeppers op grond van een wettelijke verplichting worden ge-houden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van over-heidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons bin-nen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aan-geeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratie-ve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toe-gang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben ver-vaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leg-gen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensinde-ling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw per-soon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermel-ding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw per-soon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een beves-tiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw per-soon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mai-len naar Westlandpeppersinfo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw ver-zoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevesti-ging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw per-soon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestan-den dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-gegevens door of in opdracht van Westlandpeppers. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar ge-grond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter be-schikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons door te mailen naar Westlandpeppersinfo@gmail.com.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij ge-bruiken deze cookies om uw voorkeuren te onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt wor-den om u nadat u bent ingelogd te blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek uw wachtwoord opnieuw in te typen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heb geplaatst, te onthouden indien u dan de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt. Ook wordt op deze manier uw taalvoor-keur onthouden.

Social media
Wij maken gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter en Pinterest ingezet. Westlandpeppers heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Ana-lytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoe-kers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regel-geving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpre-teren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en pro-ducten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Westlandpeppers
Burgemeester Crezeelaan 44a
2678KZ De Lier
Nederland
T: 0174-521876
E: westlandpeppersinfo@gmail.com

0

Start typing and press Enter to search